KURUMSAL

Yönetim Sistemleri

Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş olarak etkin kalite yönetim sistemi ile birlikte, çalışanların ve tüm ilgili tarafların sağlık, güvenlik ve memnuniyetlerini öncelikli ele alarak, çevresel sorumluluğumuzu tüm faaliyetlerimizde hassasiyetle yerine getirmekteyiz.

 

Bu kapsamda Şirketimizdeki uygulamalarımız;

 

ISO 9001- 2015 Kalite Yönetim Sistemi

 • Ege Seramik tasarım, ürün geliştirme, üretim, tesis ve hizmette uluslararası kaliteyi yakalayan kuruluşlara verilen TS EN ISO 9001:2015(TSE -Türkiye), DIN EN ISO 9001:2015 (DQS-Almanya) Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahiptir. 1994 yılından beri uygulamalarını sürdürmekte ve sürekli geliştirmekte olup, Türk seramik sektöründe ilk ISO 9001 belgesini alan kuruluştur.

 • Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizi bir bütün olarak düşünerek, “Müşterilere kalite seviyesi yüksek ürün ve hizmet sunma” hedefimizi gerçekleştirmek için tüm çalışanların takım çalışması ruhuyla hareket ederek, belirlenen kurallara ve sistemlere uymaları esastır.

 • Müşterinin sesi, şirketimizde ürün geliştirme aşamasından başlar, ürün prezantasyonu, satınalma, üretim ve sevkiyat aşamalarına kadar yansıtılmaktadır. Müşteri değeri yaratmak, şirketimizin öncelikli hedeflerindendir. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerinin tam ve doğru olarak algılanması ve karşılanabilmesi için anketler ve diğer kaynaklar kullanılmaktadır.

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Mükemmeli arayan dinamik ve yaratıcı kuruluşumuz memnun müşteri, sağlıklı, mutlu çalışan ve temiz çevre ilkeleriyle,

 • Pazar payını her geçen gün büyüterek, uluslararası markalar arasında pay sahibi olmayı,
 • Ürünlerin, proseslerin tasarımında daha az olumsuz çevresel etkiye, daha çok geri dönüşüme sahip hammadde ve teknoloji kullanmayı,
 • Çevrenin kirlenmesini engellemeyi, doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı,
 • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkların geri dönüşümünü sağlamayı veya çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi,
 • Risk yönetiminin etkin bir şekilde sürdürülüp, çevreye ve çalışanlarımıza, ziyaretçilerimize, tedarikçilerimize zarar verebilecek unsurları ortadan kaldırmayı,
 • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ürün, hizmet kalitesini etkileyebilecek tedarikçilerimizin Entegre Yönetim Sistemi konularındaki bilinçlerini geliştirmeyi,
 • Yasal ve diğer şartlara uyum gösterip, Entegre Yönetim Sistemini düzenli olarak gözden geçirmeyi, çalışanlarımızın katılımı ile performansımızı sürekli geliştirilmeyi taahhüt ederiz.

Yer, duvar, sırlı porselen karo üretimini gerçekleştiren şirketimiz daha iyisini yapabilme gücüyle bizi tercih edenlerin mutluluğunu arttıracaktır.

Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. Tedarik Politikası

Çevrenin korunması, sosyal sorumluluk sisteminin etkin uygulanması,  toplum sağlığına saygı gösterilmesi ilkelerini benimseyen Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş ' nin Hammadde Tedarikçilerinin de aşağıdaki kurallara uygun çalışmaları gereklidir:

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Yönetmeliği ve mevzuatlarına uygun şekilde üretimlerini gerçekleştirmeleri,
 • Çevre Yönetmeliği ve mevzuatlarına uygun olarak, doğaya mümkün olduğunca zarar vermeden, maden ocağı ömrü bittiğinde, işletme yapılan yerin tekrar doğal durumuna döndürülmesi için ÇED raporlarına sahip olmaları,
 • İşletme çalışanları için İSG yönetmeliklerini yerine getirmeleri,
 • Sosyal Sorumluluk ilkelerine uygun çalışmaları,
 • Kalite Yönetim Sistemine sahip olmaları,
 • Ürettikleri ürünlerin standartlar doğrultusunda kontrollerini yapmaları ve sertifika sahibi olmaları,
 • Ürün teslimatlarını TDS ve MSDS' ler ile birlikte yapmaları.

Green Squared Uyum Politikası

Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş olarak;

 • Ürün yaşam döngüsünün tüm aşamalarında olumsuz çevresel etkileri minimize etmeyi, geri dönüşüme sahip hammadde, ambalaj malzemesi ve teknoloji kullanmayı,
 • Satınalma sürecinde enerji verimliliği sağlayan ürünleri tercih etmeyi,
 • Çevrenin kirlenmesini engellemeyi, doğal kaynakları verimli kullanmayı,
 • Enerji tüketimlerimizi optimize etmeyi,
 • Faaliyetlerimizde ANSI A.138.1 Standardının gerekliliklerini baz alarak,
 • Green Squared Standardı kapsamında yürütülen sistemimizi düzenli olarak gözden geçirip, performansımızı sürekli geliştirmeyi, sürdürülebilirliği sağlamayı,
 • Tüm yasal gerekliliklere uyum göstermeyi,
 • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ürün, hizmet kalitesini etkileyebilecek tedarikçilerimizin çevre-isg-enerji-sosyal sorumluluk konularındaki bilinçlerini geliştirmeyi,

taahhüt ederiz.

Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak, tüm bölümlerde iş sağlığı ve güvenliği konularında, çalışanlarımıza yol göstermek, işyerimizde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almak işimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

İş sağlığı ve güvenliği kurulumuz aylık olarak toplanmakta ve güvenli çalışma ortamının sürekliliğini sağlanmaktadır. İşyeri Sağlık Birimimiz tam zamanlı şekilde çalışanlarımıza hizmet vermektedir. Şirketimizde bir adet İtfaiye aracı ve eğitimli personel bulunmaktadır.

Aşağıda belirtilen faaliyetlerimiz ile hem çevrenin korunmasına, hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.

 • Tasarımdan başlayarak prosesin her aşamasında, ürünlerimizin kullanımından kaynaklanabilecek çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve minimuma indirilmesi için gerekli önlemlerin alınmaktadır.
 • Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kullanmış olduğumuz ambalaj atıkları kendi içinde sınıflandırılarak çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanmakta, lisanslı kuruluşlar vasıtasıyla bertaraf edilmektedir.
 • Piyasaya sürmüş olduğumuz ambalaj malzemelerinin geri kazanılmasına yönelik olarak gerekli organizasyonlar yapılmış olup, ambalaj malzemelerinin geri kazanımları sağlanmaktadır.
 • Tehlikeli atıklarımız minimize edilmiş olup, kullanımı devam eden atık yağ, atık pil, atık akü, tehlikeli atıkla bulaşmış ambalaj atıkları lisanslı firmalara gönderilerek, geri kazanımı sağlanmaktadır.
 • Atık su arıtma tesisinde oluşan arıtma çamurlarının geri kullanımı sağlanmaktadır.
 • Atık su arıtma tesisimizde arıtılan su tekrar kullanılarak, deşarj edilen su miktarı azaltılmış bu sayede su tüketimimiz minimum seviyeye indirilmiştir.
 • Kaynaklar etkin biçimde kullanılmaktadır.
 • Çevre kirliliğine yol açabilecek olan unsurlar tespit edilip, kontrol altına alınmakta ve sürekli iyileştirme sağlayarak bu unsurlar önlenmektedir.
 • Yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimizden  kaynaklanan hurda ve atıklar belirlenmekte, kontrol altına alınmakta, hurda ve atıkların geri dönüşümünde kullanılması, geri dönüşümü olmayanların yasal yollarla bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetimi

Ege Seramik olarak; tüm bölümlerde, iş sağlığı ve güvenliği konularında, çalışanlarımıza yol gösterilmesi, işyerimizde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin tespit edilmesi, makine ve tezgâhlarla gerekli koruyucuların güvenlik verici bir şekilde yerleştirilmesi, uygulanan çalışma usulleri, kullanılan malzeme, kişisel korunma araçları, işyerinin temizliği vs. gibi iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak bir düzenin kurulmasıyla ilgili uygulanan sistemlerimiz bulunmaktadır.

Ayrıca; mevcut iş sağlığı ve güvenliği kurulumuz aylık olarak toplanmakta ve bu yöndeki çalışmalara katkı sağlamaktadır. İşyeri Sağlık Birimimiz tam zamanlı şekilde çalışanlarımıza hizmet vermektedir. Şirketimizde bir adet İtfaiye aracı ve eğitimli personel bulunmaktadır.

Sosyal Sorumluluk

Ege Seramik Sosyal Sorumluluk gereklerinin bir şirket kültürü haline gelmesini hedeflemekte ve kendisini yükselten toplumuna karşı sorumluklarının bilincindedir. Bu bilinç doğrultusunda kendisi de topluma olan görevini yerine getirebilmek için, Toplumsal Sorumluluk projelerine (Kamu Kurum ve Kuruluşlarına sağlanan ürün yardımları, Eğitim projeleri, doğal hayatı koruma) destek vermekte, Uygulamaları sistemik bir şekilde takip etmekte ve geliştirmektedir. Ege Seramik, Sosyal Uygunluk standartları ile ürün veya hizmetlerini gerçekleştirirken, çalışanlarının kanunlardan ve ilgili standartlardan kaynaklanan tüm haklarını almasını, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevre kirlenmesinin önlenmesine uygun hareket etmeyi taahhüt etmektedir.

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve memnuniyetini artırma konularını öncelikli olarak ele alan, Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş olarak bu politikayla;

 • Süregelen gönüllülük esasına göre çalışma prensibinin devam ettirilmesi,
 • Ağır ve tehlikeli işler kapsamında olan şirketimizde çocuk işçi çalıştırılmaması,
 • Sendika üyeliği ve toplu pazarlık haklarına gösterdiği saygının bundan sonrada aynı hassasiyetle devam ettirilmesi,
 • Düzenli aralıklarla verilen sağlık ve güvenlik eğitimleri, sürekli yapılan kontroller ve iyileştirmeler ile sağlanan güvenli ve hijyenik çalışma ortamın devamlılığının sağlanması,
 • Yasal gereklilikler ve toplu sözleşmeler baz alınarak çalışma ücretlerinin ödenmesi,
 • Çalışma sürelerinin belirlenmesinde çalışma mevzuatı ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanması,
 • İşe alım, eğitim, terfi, işe son verme, emekliye ayırma konularında din, dil, ırk, sınıf, medeni hal, yaş, sakatlık, cinsiyet, cinsel tercih, medeni hal, sendika üyeliği, politik görüşe göre ayrım yapılmaması, aynı durumdaki personele fırsat eşitliliğinin sağlanması,
 • İstihdamda sürekliliğinin sağlanması,
 • Etik değerler çerçevesinde saygı ve güvene dayalı bir ortamda çalışma koşullarının sağlanması, kötü muamele yapılmasına izin verilmemesi konularına 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatları baz alarak gösterdiği uyumun yanı sıra, ETI Base Code Standartlarına ilişkin uygulamaların yerine getirilmesini, devamlılığının sağlamasını, sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir yaklaşım ile taahhüt ederiz.

Genel Bilgi Güvenliği Politikası

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak Pazarlama, Satınalma İthalat, İhracat, Transit, Gümrükleme gibi Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerini ve bu işlemlere ilişkin Lojistik, Depolama, Muhasebe, Finans ve Bilgi İşlem gibi faaliyetlerinin Elektronik Bilgi Varlıkları İle bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı Bilgi Güvenliği Politikamız dâhilinde,

       ·         Yükümlü olduğu ulusal/ uluslararası standart ve yasal gereklilikleri, müşteri şartlarını yerine getirmeyi,

         ·         Bilgi varlıklarının kullanılabilirliğini, bütünlüğünü, gizliliğini korumayı ve üzerindeki risklerin farkında olup, bu riskleri yönetmeyi

         ·         Eğitim faaliyetleri ile bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,

         ·         İş sürekliliğine tesir edebilecek bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürdürülebilirliğini sağlamayı,

         ·         Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alıp,  sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

 

Güvenlik Politikamız

Verimli ve huzurlu bir çalışma ortamının sağlanabilmesi için işletmemizin ve personelimizin her türlü fiziki, fikri ve fiili anlamda korunması amacı ile;

 • Giriş ve çıkış kontrolleri, tehlikelerin farkında olma ve güvenlik personelinden oluşan sistemin en iyi şekilde uygulanmasını,
 • Düzenli olarak kontrollerin sürdürülmesini,
 • Personelimizin sağlık ve güvenliğini gözetmek amacıyla gerekli ve önemli bilgilerin toplanmasını, eğitim ve yönlendirmelerin yapılmasını,
 • İş yerinde sağlıklı ve güvenli ortamların oluşturulmasını ve bakımlarının sağlanmasını,
 • Depolama ve sevkiyatta ürünlerimizin güvenli bir şekilde korunmasını ve güvenli bir şekilde müşterilerimize iletilmesini,
 • Standartlar, mevzuatlar ve müşteri şartları doğrultusunda güvenliğin sağlanmasını,
 • Tedarik zinciri güvenliği ile ilgili uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm, insan kaçakçılığı, yasa dışı kaçakçılık gibi suç faaliyetlerinin kontrol edilmesi,
 • Tedarik zinciri güvenliğinin İnsan Kaynakları, Bilgi Teknolojileri, Lojistik Planlama gibi bir çok departman tarafından bilinmesini ve herkesin sorumluluğunda olmasını,

Ege Seramik San. Ve Tic. A.Ş. taahhüt eder.

 

 

Ayrımcılık ve Tacizi Önleme Politikası

 • AMAÇ VE KAPSAM

Bu Global Ayrımcılığı ve Tacizi Önleme Politikası’nın (“Politika”) amaç ve kapsamı, her türlü Ayrımcılık ve Cinsel Taciz dahil Taciz fiillerinden arındırılmış bir iş yeri sağlamak için Ege Seramik San ve Tic. A.Ş. tarafından dikkate alınması gereken kuralları belirlemektir.  Ege Seramik San. Ve Tic. A.Ş.’nin tüm çalışanları, yöneticileri ve yetkilileri, Global İş Etiği İlkeleri’nin ayrılmaz bir parçası olan bu Politikaya uyacaktır. Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. , ayrıca tüm İş Ortaklarının bu Politikaya uymasını ve/veya bu Politika doğrultusunda hareket etmesini bekler ve bunun için gerekli adımları atar.

Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş, çalışanlarının cinsel taciz, psikolojik taciz, ayrımcılığa ve misillemeye karşı tüm haklarına saygılıdır ve bu konuda taviz vermemeyi taahhüt eder.

 

 • TANIMLAR

“Ayrımcılık” bir kişinin ırkına, cinsiyetine (hamilelik durumu dahil), rengine, milliyetine ya da toplumsal statüsüne, etnik kökenine, dinine, yaşına, engellilik haline, cinsel yönelimine, toplumsal cinsiyet kimliğine, ailevi durumuna, hassas tıbbi durumlarına, sendika üyeliklerine ya da faaliyetlerine, siyasi görüşüne ya da hukuken yasaklanan diğer bir durumuna dayalı olarak o kişiye yapılan haksız muamele ya da keyfi ayrım anlamına gelir.  

 

“Cinsel Taciz” herhangi bir istenmeyen cinsel yaklaşım, cinsel içerikli talep, sözlü ya da fiziksel cinsel içerikli davranış ya da hareket veya makul olarak başkasını rencide etmesi ya da küçük düşürmesi beklenebilecek ya da bu şekilde yorumlanabilecek diğer bir cinsel içerikli davranış olarak tanımlanır.

 

“İnsan Hakları” cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, milliyet, düşünce farklılığı, ulusal köken veya toplumsal statü ve malvarlığı farkı gözetmeksizin tüm insanlara özgü hakları ifade etmekte olup, diğer İnsan Haklarının yanı sıra eşit, özgür ve onurlu bir yaşam hakkını içermektedir.

 

“Taciz” başka bir kişiyi rencide edebilecek, küçük düşürebilecek ya da bu şekilde algılanabilecek herhangi bir uygunsuz ve istenmeyen davranışı ifade eder.

 

“Psikolojik Taciz (Mobbing)”  İşyerinde bir kişinin veya birkaç kişinin, istenmeyen kişi olarak ilan ettikleri bir kişiyi dışlamak, sözlü ya da fiziksel tacizde bulunarak zorlamak veya yıldırmak, çalışanın istihdam durumu, terfi potansiyeli veya maaş durumu ile cinsel tacize izin vermesi arasında bir bağlantı ima eden, ilişkilendiren veya böyle bir imaya yol açacak şekilde yapılan beyanlar veya tehditlere dayalı davranışlar olarak tanımlanabilir.

 

 • GENEL İLKELER

Ege Seramik San. Ve Tic. A.Ş. , İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kendisine rehber almakta ve faaliyet gösterdiği ülkelerdeki paydaşlarına karşı İnsan Haklarına saygılı bir anlayış benimsemektedir.  Çalışanları için pozitif ve profesyonel bir çalışma ortamı yaratmak ve bunu sürdürmek Ege Seramik San. Ve Tic. A.Ş.’nin temel prensibidir ve İşyerinde her türlü Ayrımcılık ve Cinsel Taciz dahil Taciz açıkça yasaklanmıştır. Ege Seramik San. Ve Tic. A.Ş.nin amaçlarından biri de insan onuru ile uyumlu, Ayrımcılığın veya adaletsizliğin olmadığı, Ege Seramik San. Ve Tic. A.Ş.’nin farklı geçmişlere,kültürlere, mesleki deneyimlere ve yeni fikirler ve çözümler geliştirme yaklaşımlarına ve perspektiflerine sahip kişileri bir araya getirmeyi amaçladığı bir çalışma ortamı sağlamaktır. Bu doğrultuda, Ege Seramik San. Ve Tic. A.Ş. işe alım kararlarını, kişinin ırkına, cinsiyetine (hamilelik dahil), rengine, milliyetine veya toplumsal statüsüne, etnik kökenine, dinine, yaşına, engellilik haline, cinsel yönelimine, toplumsal cinsiyet kimliğine, ailevi durumuna, hassas tıbbi durumlarına, sendika üyeliklerine ya da faaliyetlerine ve siyasi görüşüne ya da hukuken yasaklanan diğer bir durumuna bakmaksızın iş ihtiyaçlarına, iş gereksinimlerine ve kişisel niteliklere dayalı olarak almaktadır.

 

 • TAAHHÜTLER

Ege Seramik San. Ve Tic. A.Ş. Ayrımcılığın ve Cinsel Taciz dahil Tacizin olmadığı, herkese saygılı ve onurlu bir şekilde davranılan, herkesin tamamen katkıda bulunabileceği ve eşit fırsatlara sahip olduğu bir çalışma ortamı sağlamayı ve bunu sürdürmeyi taahhüt etmektedir.

Ege Seramik San. Ve Tic. A.Ş. ‘nin fırsat eşitliği taahhüdünün temel unsuru, kişinin ırkına, cinsiyetine (hamilelik durumu dahil), rengine, milliyetine veya toplumsal statüsüne, etnik kökenine, dinine, yaşına, engellilik haline, cinsel yönelimine, toplumsal cinsiyet kimliğine, ailevi durumuna, hassas tıbbi durumlarına, sendika üyeliklerine ya da faaliyetlerine ve siyasi görüşüne ya da hukuken yasaklanan diğer bir durumuna dayalı olarak ya da bunlar sebebiyle yapılabilecek Ayrımcılık ve Tacize sıfır tolerans gösterilmesidir. Ege Seramik San. Ve Tic. A.Ş.’nin ya da İş Ortaklarından herhangi birinin çalışanlarına, yöneticilerine ve yetkililerine yönelik böyle bir Taciz hukuka aykırı olup, buna asla müsamaha gösterilmeyecektir.

 

Ayrımcılığa karşı sıfır tolerans, işe alım, terfi, atama, ücret, nakiller, disiplin, daha alt bir pozisyona indirme, iş akdinin feshi, yan haklara ve eğitime erişim dahil tüm istihdam sürecinde temel bir ilkedir. Ege Seramik San. Ve Tic. A.Ş. , tüm çalışanlarından birbirlerine olan davranışlarında da aynı hassasiyetle hareket etmelerini bekler.

 

Ayrımcılık yaptığı tespit edilen bir çalışana iş akdinin feshi de dâhil olmak üzere düzeltici tedbirler uygulanacaktır. Herhangi bir İş Ortağının herhangi bir türde hukuka aykırı Ayrımcılık yaptığı tespit edildiği takdirde, sözleşmeleri feshedilebilir.

 

 • YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Ege Seramik San. Ve Tic. A.Ş. tüm çalışanları ve yöneticileri bu Politika’ya uymaktan ve Ege Seramik San. Ve Tic. A.Ş.’nin ilgili prosedürlerini ve kontrollerini bu Politika’daki gereklilikler doğrultusunda uygulamaktan ve desteklemekten sorumludur.  Ege Seramik San. Ve Tic. A.Ş., ayrıca tüm İş Ortaklarının bu Politikaya uymasını ve/veya bu Politika doğrultusunda hareket etmesini bekler ve bunun için gerekli adımları atar.